Veien til fag-/svennebrev

Du får utdelt fagbrev eller svennebrev når du har fullført og bestått et yrkesfaglig utdanningsprogram. Det er mange veier frem til fag-/ svennebrev. Normalt går de fleste på skole først og deretter opplæring i bedrift, men det også flere andre utdanningsveier for å få seg fagkompetanse, de presenterer vi her.​

 

Lærling:

En lærling er en fagarbeider under utdanning. Du får opplæring av erfarne arbeidskollegaer og er tett på arbeidslivet. Du har lønn under utdanning i læretiden.

Normalmodellen er: 2+2, som er to år i skole og to år i bedrift som lærling.
Andre modeller er: 1+3, som er ett år på videregående og tre år i lære
0+4, som er fire år i lære, opplæring i bedrift.

Dersom du tidligere har gjennomført andre utdanningsprogram kan du også søke læreplass. Du vil da få fradrag for skolegang og relevant praksis.

Når en ikke har fullført utdanningsprogrammet på skole må en ta manglende teori i løpet av læretiden. Dette gjelder både fellesfagene og programfaget.

Bedrift som inngår kontrakt med lærling må være godkjent lærebedrift og bedrift får utbetalt tilskudd for å gjennomføre opplæringen.

Lærekandidat:

Lærekandidater får opplæring i utvalgte kompetansemål i læreplanen. Noen kan også ha opplæring i hele læreplanen. Målet er at lærekandidaten skal oppnå så høy kompetanse som mulig og bli best mulig kvalifisert til arbeidslivet.
Vanligvis følger lærekandidater normalmodellen som er to år i skole og to år i bedrift.

Som lærekandidat får du opplæring ut fra evner, forutsetning og ønsker. Du får en tilpasset læreplan som består av utvalgte kompetansemål fra læreplanen. Tilpasset læreplan kan endres i løpet av opplæringstiden. Opplæringen avsluttes med en kompetanseprøve. Du kan senere gå opp til fag- eller svenneprøve som praksiskandidat dersom du oppfyller kriteriene.

Bedrift som inngår kontrakt med lærekandidat må være godkjent lærebedrift og bedrift får utbetalt tilskudd for å gjennomføre opplæringen.

Fagbrev på jobb kandidat:

Målgruppen er voksne i arbeidslivet som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring. Det er ingen aldersbegrensning, personer under 25 år kan også inngå kontrakt om fagbrev på jobb.

Ordningen stiller samme krav til kompetanse i faget som for lærlinger og praksiskandidater. Opplæringstiden er totalt på 4 år. Det er krav til gjennomføring av teoretisk eksamen VG3 og fag- og svenneprøve.

Det er krav om at kandidat må ha minimum 1 års allsidig praksis i faget i heltidsstilling. Dersom en ikke har heltidsstilling må praksis regnes om til full stilling. Fradrag på allsidig praksis blir trukket fra på totaltiden. Det er likevel også krav om at minstetid på kontrakt skal være 1 år.

Bedrift som inngår kontrakt med fagbrev på jobb må være godkjent lærebedrift og bedrift får utbetalt tilskudd for å gjennomføre opplæringen.

Praksiskandidater:

Praksiskandidater er voksne som har minst 25 % lengre praksistid i et lærefag enn den fastsatte læretiden i faget (4 år). Praksisen må være allsidig, dokumentert og dekke de mest vesentlige delene av læreplanen for faget (VG3 læreplan).

Som praksiskandidat er du fritatt for kravet om bestått i fellesfag for å kunne framstille deg til fag- eller svenneprøve. Du må imidlertid bestå en teoretisk eksamen for praksiskandidater før du kan melde deg opp til fag- eller svenneprøve.

Som praksiskandidat er du privatist og må selv passe på at du kan dokumentere allsidig praksis, melde deg opp til eksamener og fag-/ svenneprøve.

Bilde av dame som monterer
Bilde av hender som skrur på et møbel
Bilde av mann som monterer